اثرات حجاب

۱) آرامشروانی: وقتیبینزنومردحریمنباشد؛میلوغریزهایکهدرطرفیناستافزایشمییابد. غریزهجنسیبهگونهایاستکههرچهبیشترازآناستفادهشود؛سرکشترمیشودوهرچهبررویآنمهرزدهشودمهارمیگردد؛بههمینعلتمردانیکهزنانمتعددمیگیرندنهتنهاآتشهوسآنهاخاموشنمیشود؛بلکهشعلهورترشدهوآمادهازدواجهایمجددمیشوند. اگربهتاریخنظریبیفکنیم؛پادشاهانیراخواهیمدیدکهباوجودداشتنهزارانزندرحرمسراهایشان،بازهمدرآرزویبهدستآوردنزنانجدیدبودند. ۲) پایداریخانواده: اگرحجابباکیفیتخاصخوددرخانوادهبرقرارباشدوزنبهجزمردخودبهکسینگاهنکندوتمامتوجهشبهمردشباشد؛عشقومحبتخودرادراوخلاصهخواهدکردومردهماگراینطورباشد؛زندگیشانبسیار
/ 34 نظر / 95 بازدید
آبان 89
2 پست
اسفند 86
8 پست